REGULAMENT DE ORDINE

INTERIOARÃ

 

 

C U P R I N S

 

 

CAP. I - DISPOZIŢII GENERALE

CAP. II –NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL ITM BACĂU

CAP.III - ORGANIZAREA MUNCII

- DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR, OBLIGAŢIILE CONDUCERII ITM BACĂU

- DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

CAP.IV -NORME DE IGIENĂ ŞI DE SECURITATE A MUNCII

CAP.V- DISPOZIŢII PRIVIND ACTIVITATEA COMISIILOR CARE FUNCŢIONEAZA ÎN CADRUL ITM BACĂU

CAP.VI - DISCIPLINA MUNCII ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ

CAP.VII.-PROTECŢIA PERSONALULUI ITM BACĂU REFERITOARE LA INCALCAREA UNOR LEGI

CAP. VIII.- RECOMPENSE

CAP. IX. - DISPOZIŢII FINALE

 

 

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1. - Regulamentul Intern, stabileşte dispoziţii referitoare la organizarea şi disciplina muncii în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999, cu modificările şi completările ulterioare (Legea 161/2003), ale Codului Muncii (Legea nr. 53/2003) , precum şi cu prevederile Legii nr.7/2004 privind Codul de conduita a funcţionarilor publici, a Legii nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice şi ale Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice , instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii.

Art.2. – Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău au obligaţia să respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina şi toate celelalte dispoziţii ale prezentului regulament.

Art.3. - Regulamentul se aplică tuturor funcţionarilor publici şi salariaţilor angajaţi cu contract de muncă, denumiţi în continuare personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău (ITM Bacău), precum şi persoanelor detaşate sau care efectuează stagii de practică în cadrul ITM Bacău .

Art.4. - Prezentul Regulament cuprinde norme referitoare la:

1. Organizarea muncii, drepturile şi obligaţiile personalului;

2. Igiena şi securitatea a muncii;

3. Conduita funcţionarilor publici şi a personalului contractual

4. Disciplina muncii şi răspunderea disciplinară.

5. Protecţia personalului în situaţiile încălcării unor legi

Art.5. - Dispoziţiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne de serviciu, privind organizarea şi disciplina muncii, emise de inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău .

 

 

 

CAPITOLUL II –NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL ITM BACĂU

 

Art.6.- (1) Funcţionarii publici şi salariaţii ITM Bacău au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competentelor instituţiei publice, în limitele atribuţiilor stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al instituţiei;

(2) În exercitarea funcţiei publice, precum şi a atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici şi salariaţii ITM Bacău au obligaţia de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii, transparenta administrativă, pentru a câştiga şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea autorităţilor şi instituţiilor publice.

Art. 7- (1) Funcţionarii publici şi salariaţii ITM Bacău au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte Constituţia, legile tării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respectarea eticii profesionale.

(2) Funcţionarii publici şi salariaţii ITM Bacău trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exerciţiului unor drepturi, datorată naturii funcţiilor deţinute.

Art. 8-(1) Funcţionarii publici şi salariaţii ITM Bacău au obligaţia de a apăra în mod loial prestigiul ITM Bacău, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestei instituţii publice.

(2) Funcţionarilor publici şi salariaţilor ITM Bacău le este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea ITM Bacău, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;

b) să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care ITM Bacău are calitatea de parte;

c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;

d) să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei publice, ori în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici, sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;

e) să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau ITM Bacău.

(3) Prevederile alin. (2) lit. a) -d) se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.

(4) Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei alte autorităţi ori instituţii publice, este permisă numai cu acordul conducătorului ITM Bacău.

(5) Prevederile prezentului subcapitol al Regulamentului Intern nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a funcţionarilor publici şi a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

Art. 9 -(1) În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, funcţionarii publici au obligaţia de a respecta demnitatea funcţiei publice deţinute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor ITM Bacău.

(2) În activitatea lor, funcţionarii publici şi salariaţii ITM Bacău au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, funcţionarii publici şi salariaţii ITM Bacău trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Art. 10-(1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, în condiţiile legii.

(2) Funcţionarii publici sau salariaţii ITM Bacău desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducătorul ITM Bacău.

(3) În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, funcţionarii publici sau salariaţii ITM Bacău pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al ITM Bacău.

(4) Atunci când apreciază ca nu au competenta şi nici încuviinţarea sa rezolve anumite cereri ,sa participe la dezbateri publice sau sa intre în dialog cu reprezentanţii mass-media , funcţionarii publici şi personalul contractual al ITM Bacău sunt obligaţi să aducă astfel de situaţii la cunoştinţa inspectorului şef .

Art. 11- În exercitarea funcţiei publice, funcţionarilor publici le este interzis:

a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;

b) să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;

c) să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afară acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;

d) să afişeze, în cadrul ITM Bacău, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

 Art.12.: În considerarea funcţiei publice deţinute, funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.

 Art.13. -(1) În relaţiile cu personalul ITM Bacău, precum şi cu persoanele fizice sau juridice, funcţionarii publici şi personalul contractual sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă, corectitudine şi amabilitate.

(2) Funcţionarii publici şi personalul contractual au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul ITM Bacău, precum şi persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice, prin:

a) întrebuinţarea unor expresii jignitoare;

b) dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;

c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

(3) Funcţionarii publici şi salariaţii ITM Bacău trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetăţenilor. Aceştia au obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, prin:

a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;

b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

(4) Pentru realizarea unor raporturi sociale şi profesionale care să asigure demnitatea persoanelor, eficienta activităţii, precum şi creşterea calităţii serviciului public, se recomandă respectarea normelor de conduită prevăzute la alin. (1)-(3) şi de către celelalte subiecte ale acestor raporturi.

Art.14 - (1) Funcţionarii publici sau salariaţii ITM Bacău, care reprezintă instituţia publica în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă tării şi ITM Bacău.

(2)În relaţiile cu reprezentanţii altor state, acestora le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.

(3)În deplasările externe, aceştia sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi le este interzisă încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării gazdă.

Art. 15- Funcţionarii publici şi salariaţii ITM Bacău nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le pot influenta imparţialitatea în exercitarea funcţiilor publice deţinute sau atribuţiilor de serviciu, ori pot constitui o recompensă în raport cu acestea.

Art. 16- (1) În procesul de luare a deciziilor, funcţionarii publici şi salariaţii ITM Bacău au obligaţia să acţioneze conform prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial.

(2) Funcţionarilor publici şi salariaţilor ITM Bacău le este interzis să promită luarea unei decizii de către instituţia publică, de către alţi funcţionari publici, precum şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat.

 Art.17. -(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici sau personalul contractual au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine.

(2) Funcţionarii publici de conducere şi personalul contractual de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(3) Se interzice funcţionarilor publici de conducere şi personalului contractual de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu următoarele principii:

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile tării;

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în fata autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competentă, eficientă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e) imparţialitatea şi independenta, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră fată de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;

f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-si exprime şi să-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă;

i) deschiderea şi transparenţa, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;

 Art.18. -(1) Este interzisă folosirea de către funcţionarii publici şi salariaţii ITM Bacău, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei deţinute.

(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori acţiuni de control, funcţionarilor publici şi salariaţilor ITM Bacău le este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

(3) Funcţionarilor publici şi salariaţilor ITM Bacău le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei publice, iar salariaţilor ITM Bacău calitatea acestora, pentru a influenţa anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

(4) Funcţionarilor publici şi salariaţilor ITM Bacău le este interzis să impună altor funcţionari publici sau salariaţilor ITM Bacău, să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 Art.19-(1) Funcţionarii publici şi salariaţii ITM Bacău sunt obligaţi să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi private a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un bun proprietar.

(2) Funcţionarii publici şi salariaţii ITM Bacău au obligaţia să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparţinând instituţiei publice, numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute ori atribuţiilor de serviciu stabilite.

(3) Funcţionarii publici trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care le revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.

(4) Funcţionarilor publici şi salariaţilor ITM Bacău, care desfăşoară activităţi publicistice în interes personal sau activităţi didactice le este interzis să folosească timpul de lucru ori logistica autorităţii sau a instituţiei publice pentru realizarea acestora.

 Art.20 - (1) Orice funcţionar public sau salariat al ITM Bacău poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) când a luat cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează să fie vândute;

b) când a participat, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv;

c) când poate influenta operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces;

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul concesionării sau închirierii unui bun aflat în proprietatea publică ori privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Funcţionarilor publici sau salariaţilor ITM Bacău le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, supuse operaţiunilor de vânzare, concesionare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica în mod corespunzător şi în cazul realizării tranzacţiilor prin interpus sau în situaţia conflictului de interese.

Art.21 - Drepturile, obligaţiile şi interdicţiile prevăzute în prezentul capitol, se aplică deopotrivă şi salariaţilor ITM Bacău.

 

 

CAPITOLUL III - ORGANIZAREA MUNCII

- DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR -

    ORGANIZAREA MUNCII

Art.22. - Durata timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi şi 40 ore pe săptămână şi este valabilă pentru tot personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău indiferent de funcţia ocupată.

Art.23. (1) Programul zilnic de lucru începe la ora 830 şi se termină la ora 1630.

(2) Programul de lucru prevăzut la alin. (1) este obligatoriu pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea la sediul inspectoratului şi la punctele teritoriale de lucru ale acestuia.

(3) Activitatea de control, efectuată de inspectorii de muncă se poate desfăşura şi în afara orelor de program stabilite la alin. (1), pe întreaga durată de activitate a agenţilor economici (inclusiv schimbul de noaptea), în funcţie de specificul activităţii acestora şi de natura controlului efectuat (campanie, tematic, sesizări etc.).

(4) Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău are dreptul, respectând legislaţia în vigoare, să modifice programul de lucru în funcţie de necesităţile instituţiei.

(5) Prin derogare de la prevederile aliniatului 1 pentru compartimentul îndrumare angajatori şi angajaţi în domeniul relaţiilor de muncă, evidenţa muncii, temporar, la propunerea inspectorului şef adjunct relaţii de muncă, inspectorul şef poate aproba modificarea programului de lucru al acestui compartiment.

Art. 24. – Orele suplimentare pot fi efectuate şi plătite personalului inspectoratului, în cazurile şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare .

Art. 25. - (1) Evidenta prezenţei la serviciu se ţine pe fiecare punct de lucru în parte, pe baza condicii de prezenţă, în care personalul va semna zilnic, la începutul şi la sfârşitul programului de lucru.

(2) Prin grija compartimentului resurse umane, la sediul inspectoratului condica de prezentă se depune pentru semnare, la începutul programului , la ora 815 şi se ridică la ora 840, iar la sfârşitul programului se depune la ora 1630.

(3) În condica de prezentă se vor nota, de către şefii de compartimente, întârzierile şi lipsurile de la program, cu specificarea dacă acestea sunt sau nu motivate.

(4) În cazul în care întârzierea sau absenţa s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau a unor motive independente de voinţa angajatului (boală, accident, etc.) salariatul are obligaţia de a informa în următoarele două zile lucrătoare pe şeful compartimentului.

Art.26 - (1) Situaţia prezentei la serviciu se întocmeşte pe fişe colective de pontaj.

(2) Înscrierile de date false în condica de prezenţă, sau în foile colective de prezentă constituie o abatere disciplinară şi va fi sancţionată conform prevederilor prezentului regulament.

Art.27 - (1.) Organizarea serviciului de permanentă la instituţie, se stabileşte prin decizia inspectorului şef.

(2) Orele efectuate de persoanele încadrate în muncă în scopul asigurării permanenţei pe instituţie în condiţiile legii, se compensează prin acordare de timp liber corespunzător în următoarele 30 zile după efectuarea acestora.

Art.28. - (1) Personalul inspectoratului poate fi învoit să lipsească de la serviciu, în interes personal un număr de maxim 4 ore în cursul unei zile,) pe bază de bilet de voie aprobat de inspectorul şef sau de către alte persoane stabilite prin decizie de delegare de competenţă;

(2) Biletul de voie se întocmeşte de salariat şi va cuprinde menţiunea că angajatul pleacă în interes personal motivat, data, ora când începe învoirea şi durata acesteia .

Art.29. - Inspectorul şef poate acorda, potrivit legii, concedii pentru studii şi fără plată la cererea celor interesaţi.

Art.30. - Programarea concediilor de odihnă se face la sfârşitul fiecărui an pentru anul viitor. Propunerile de programare a concediilor se fac de conducerea fiecărui compartiment şi se aprobă de inspectorul şef.

Ordinea efectuării concediilor de odihnă va fi stabilită eşalonat în tot cursul anului, ţinându-se seama de buna desfăşurare a activităţii dar şi de interesele personalului.

Art.31. - Compartimentul financiar, resurse umane, sistem informaţional , administrativ tine evidenta întârzierilor, învoirilor, a concediilor de boală, de studii şi fără plată şi a concediilor de odihnă.

Art.32. - (1) Accesul în sediul instituţiei a personalului se face în baza legitimaţiilor de serviciu şi de control vizate la zi.

(2) - Purtarea ecusonului în incinta ITM Bacău este obligatorie pentru tot personalul.

(3) - Ieşirea personalului din instituţie, în timpul programului de lucru, este permisă după cum urmează:

- conducătorii compartimentelor pe baza legitimaţiei, cu aprobarea inspectorului şef;

- personalul de execuţie pe baza ordinelor de serviciu sau a biletelor de voie;

- persoanele care efectuează deplasări în interes de serviciu pe baza ordinului de deplasare;

(4) - La ieşirea din instituţie, biletele de voie se predau la registratură aceasta având obligaţia să le păstreze până la terminarea programului şi să înregistreze pe ele ora întoarcerii angajatului, după care le va preda compartimentului resurse umane.

Art.33. - Intrarea în instituţie a persoanelor care nu sunt salariaţi ai inspectoratului, se face după cum urmează:

- reprezentanţii angajatorilor sau salariaţii acestora aflaţi în evidenta I.T.M. Bacău pentru îndeplinirea obligaţiei de depunere de acte, cereri, ridicări de carnete de muncă etc., zilnic la ghişeele de relaţii cu publicul între orele 9.00 şi 14.00.

- persoanele fizice sau reprezentanţii persoanelor juridice, pentru depunere de cereri, sesizări, reclamaţii etc. zilnic între orele 8,30 – 16,30 la registratura inspectoratului.

- persoanele fizice sau reprezentanţii persoanelor juridice care solicită consultantă de specialitate şi autorizări, zilnic între orele 10,00 – 14,00.

Art.34. - Programul de audientă al conducerii Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău se asigură de către inspectorul şef şi inspectorii şefi adjuncţi şi este de minim 4 ore pe săptămână.

Art.35. - (1) Conducerea inspectoratului este asigurata de inspectorul şef ajutat de doi inspectori şefi adjuncţi , în conformitate cu Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare aprobat pentru ITM Bacău.

- (2) În exercitarea atribuţiilor inspectorul şef poate consulta colegiul de conducere , din care fac parte inspectorii şefi adjuncţi , şefii de servicii şi de birouri.

- (3) Colegiul de conducere este convocat de către inspectorul şef săptămânal sau ori de cate ori activitatea ITM Bacău impune acest lucru, în şedinţe operative .

Art.36. – (1) Programul de lucru cu publicul precum şi programul de audiente vor fi aduse la cunoştinţa agenţilor economici şi persoanelor fizice prin afişare şi va fi respectat întocmai de personalul inspectoratului.

(2) Primirea sau eliberarea de documente de la sau către angajatori sau salariaţi în afara programului de lucru cu publicul, fără aprobarea inspectorului şef sau a persoanei desemnate prin decizie de delegare de competenta ,constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform prevederilor prezentului regulament.

(3) Primirea sau eliberarea de documente de la sau către angajatori prin favorizarea unor angajatori sau angajaţi , în timpul sau în afara programului de lucru , constituie abatere disciplinara şi se sancţionează conform prevederilor prezentului regulament.

Art.37. - Conducerea fiecărui compartiment va organiza controlul zilnic, la sfârşitul programului, a modului în care personalul respectă obligaţiile pe care le au în ceea ce priveşte închiderea ferestrelor, aparatelor de climatizare şi a calculatoarelor, încuierea birourilor, dulapurilor şi fişetelor, precum şi stingerea luminilor, etc.

 

2. OBLIGAŢIILE CONDUCERII I.T.M. BACĂU

Art.38. - Conducerea Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău, are datoria să ia toate măsurile pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării activităţii instituţiei.

Art.39. (1). În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor publice de conducere, funcţionarii publici au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei în funcţia publică pentru funcţionarii publici din subordine.

(2) Funcţionarii publici de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

(3) Se interzice funcţionarilor publici de conducere să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţia publică pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu următoarele principii:

a) supremaţia Constituţiei şi a legii, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile tării;

b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcţiei publice;

c) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în fata autorităţilor şi instituţiilor publice, principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;

d) profesionalismul, principiu conform căruia funcţionarii publici au obligaţia de a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competentă, eficientă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e) imparţialitatea şi independenţa, principiu conform căruia funcţionarii publici sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră fată de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea funcţiei publice;

f) integritatea morală, principiu conform căruia funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcţiei publice pe care o deţin sau să abuzeze în vreun fel de această funcţie;

g) libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia funcţionarii publici pot să-si exprime şi să-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h) cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia în exercitarea funcţiei publice şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu funcţionarii publici trebuie să fie de bună-credinţă;

i) deschiderea şi transparenta, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de funcţionarii publici în exercitarea funcţiei lor sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetăţenilor;

(4) - Conducerea inspectoratului asigură buna organizare a întregii activităţi, în vederea realizării obiectivelor şi atribuţiilor stabilite conform actelor normative, având dreptul să stabilească normele de disciplina muncii, obligaţiile personalului precum şi răspunderea acestuia pentru încălcarea atribuţiilor de serviciu.

(5) - Conducerea I.T.M. Bacău are următoarele obligaţii:

a) - asigurarea spaţiului, dotărilor şi mijloacelor necesare desfăşurării activităţii pentru fiecare persoană în parte;

b) - asigurarea stabilităţii în muncă personalului inspectoratului, raportul de serviciu sau contractul individual de muncă, după caz, neputând să înceteze decât în cazurile prevăzute de lege şi respectând întocmai procedurile legale.

c) - să nu permită nici un fel de discriminare între personalului inspectoratului, pe criterii politice, sindicale, religioase, etnice, de sex, stare materială, origine socială sau orice altă natură;

d) - să organizeze timpul de muncă în raport de specific, de necesităţi, de asigurarea funcţionalităţii instituţiei şi de respectarea duratei normale a timpului de lucru şi de odihnă;

e) - să asigure respectarea reglementărilor legale cu privire la timpul de lucru şi de odihnă precum şi la orice alte drepturi legale cuvenite personalului;

f) - să asigure, cu prioritate, plata lunară a drepturilor băneşti cuvenite personalului, în cuantumurile, la termenele şi în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare;

g) - să asigure protecţia personalului împotriva ameninţărilor, violenţelor, faptelor de ultraj, cărora le-ar putea fi victimă acesta în exercitarea atribuţiilor. În acest sens se impune ca în cazul controalelor efectuate noaptea echipajele să fie alcătuite din 2 inspectori de muncă . Se va reînnoi protocolul cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie. Totodată, în momentul mutării în noul sediu, se va asigura securitatea personalului printr–un contract de monitorizare şi pază cu o firmă de specialitate. ;

h) - să permită personalului să-si exercite în condiţiile legii, dreptul la asociere sindicală sau în organizaţii profesionale, având ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregătirii profesionale şi protejarea statutului lor;

i) - să asigure condiţiile necesare perfecţionării pregătirii profesionale ale salariaţilor, promovarea lor în raport cu pregătirea şi rezultatele obţinute;

j) - să elibereze la solicitarea funcţionarului sau salariatului un document care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă, în funcţie publică, în specialitate după caz;

k) - să asigure drepturile referitoare la protecţia maternităţii la locul de muncă în conformitate cu legislaţia specială.

(6) - în domeniul sănătăţii şi securităţii în munca , conducerea ITM Bacău are următoarele obligaţii:

a) să adopte, din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, echipamentelor tehnice, precum şi la elaborarea tehnologiilor de fabricaţie şi exploatare, soluţii conforme normelor de protecţie a muncii, standardelor de securitate a muncii şi reglementărilor specifice, prin a căror aplicare să fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională a angajaţilor;

f) să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea angajaţilor în vederea stabilirii măsurilor de prevenire, incluzând alegerea echipamentului tehnic, a substanţelor chimice şi a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de muncă etc.; angajatorul trebuie să dispună evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru toate locurile de muncă, inclusiv pentru acele grupuri de angajaţi care sunt expuşi la riscuri particulare; în urma acestei evaluări, măsurile preventive şi metodele de lucru stabilite de către angajator trebuie să asigure o îmbunătăţire a nivelului de protecţie a angajaţilor şi să fie integrate în toate activităţile unităţii respective, la toate nivelurile ierarhice;

c) să asigure auditarea de securitate şi sănătate în muncă a unităţii, cu ajutorul instituţiilor abilitate;

d) să solicite autorizarea funcţionării unităţii din punctul de vedere al protecţiei muncii, să menţină condiţiile de lucru pentru care s-a
obţinut autorizaţia şi să ceară revizuirea acesteia în cazul modificării condiţiilor iniţiale pentru care a fost emisă;

e) să stabilească măsurile tehnice şi organizatorice de protecţie a muncii, corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de risc evaluaţi la
locurile de muncă, pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor;

f) să stabilească în fişa postului atribuţiile şi răspunderea angajaţilor şi a celorlalţi participanţi la procesul de muncă în domeniul
protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor exercitate;

g) să elaboreze instrucţiuni proprii de securitate a muncii, care să detalieze şi să particularizeze prezentele norme şi normele specifice de
securitate a muncii, în raport cu activitatea care se desfăşoară;

h) să asigure şi să controleze, prin personal propriu sau prin personal extern abilitat, cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a măsurilor tehnice şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;

i) să ia în considerare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă capacitatea angajaţilor de a executa sarcinile de muncă repartizate;

j) să asigure, pentru angajaţii având o relaţie de muncă cu durată determinată sau cu caracter interimar, acelaşi nivel de protecţie de care beneficiază ceilalţi angajaţi ai unităţii;

k) să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării angajaţilor: afişe, filme, cărţi, broşuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fişe tehnice de securitate etc.;

1) să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării, asupra riscurilor la care aceasta va fi expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor tehnice şi organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi evacuarea personalului în caz de pericol iminent;

m) să asigure măsurile necesare pentru informarea angajatorilor din orice unitate exterioară, ai căror angajaţi lucrează în unitatea sa, referitor la riscurile pentru securitate şi sănătate la care aceştia din urmă pot fi expuşi, precum şi la măsurile de prevenire şi protecţie adoptate la nivel de unitate şi loc de muncă, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi evacuarea în caz de urgenţă;

n) să se asigure că angajaţii din unităţi din exterior, care lucrează în unitatea sa, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea şi sănătatea lor la care pot fi expuşi pe durata desfăşurării activităţii respective;

o) să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii;

p) să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor conform reglementărilor în vigoare;

q) să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical şi a verificării aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le execute;

r) să ia măsurile necesare informării compartimentului de protecţie a muncii despre angajaţii care au relaţii de muncă cu durată determinată sau cu caracter interimar, pentru ca aceştia să fie incluşi în programul de activitate care are ca scop asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă;

s) să se asigure că sunt consultaţi angajaţii şi/sau reprezentanţii lor în problemele referitoare la măsurile şi consecinţele privind securitatea şi sănătatea în muncă la introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentului tehnic, îmbunătăţirea condiţiilor şi a mediului de muncă, la desemnarea persoanelor cu atribuţii specifice sau la angajarea, când este cazul, a instituţiilor specializate sau persoanelor juridice şi fizice abilitate pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, la desemnarea persoanelor cu atribuţii privind primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor, evacuarea angajaţilor, precum şi la modul de desfăşurare a activităţii de prevenire şi protecţie împotriva riscurilor profesionale, inclusiv a celei de instruire în domeniu;

t) să acorde reprezentanţilor angajaţilor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă un timp adecvat, care va fi considerat timp

de muncă, şi să le furnizeze mijloacele necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile prevăzute în prezentele norme;

u) să ia măsuri corespunzătoare pentru ca numai angajaţii care au fost instruiţi adecvat să poată avea acces la locurile de muncă unde există riscuri pentru securitatea şi sănătatea acestora;

v) să asigure periodic sau ori de câte ori este cazul, verificarea încadrării nivelului noxelor în limitele admise, prin măsurători efectuate de către organisme abilitate sau laboratoare proprii abilitate;

w) să stabilească şi să ţină evidenţa locurilor de muncă cu pericol deosebit şi să identifice locurile de muncă unde pot apărea stări de pericol iminent;

x) să comunice, cerceteze, înregistreze, declare şi să ţină evidenţa accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice şi a avariilor;

y) să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în procesele tehnologice;

z) să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă;

aa) să asigure realizarea măsurilor stabilite de inspectorii de muncă, cu ocazia controalelor şi a cercetării accidentelor de muncă;

bb) să desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectorului de muncă, persoanele care participă la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă;

cc) să ia măsuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea unui accident de muncă mortal sau colectiv, în afara cazurilor în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente sau avarii cu consecinţe grave, sau ar periclita viaţa accidentaţilor sau a altor angajaţi;

dd) să anunţe imediat producerea unor avarii tehnice, evenimente, accidente de muncă sau îmbolnăviri profesionale la inspectoratul teritorial de muncă şi organele de urmărire penală competente, potrivit legii;

ee) să asigure dotarea, întreţinerea, verificarea echipamentelor individuale de protecţie şi a echipamentelor individuale de lucru şi să nu permită desfăşurarea nici unei activităţi de către angajaţii săi fără utilizarea corectă de către aceştia a echipamentului din dotare;

ff) să acorde, la recomandarea medicului, materiale igienico-sanitare şi alimentaţie de protecţie;

gg) să asigure supravegherea medicală corespunzătoare a riscurilor

pentru sănătate la care angajaţii sunt expuşi în timpul lucrului;

hh) să asigure întocmirea fişei de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare angajat expus şi completarea acesteia de fiecare dată când se produc schimbări ale procesului de producţie;

ii) să întocmească evidenţa nominală a angajaţilor cu handicap şi a celor cu vârsta sub 18 ani.

 

3. DREPTURILE şi OBLIGAŢIILE SALARIATILOR

Art.40. –(1) Personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău are următoarele drepturi:

a) să i se asigure stabilitate în muncă, raportul de serviciu sau de muncă, neputând să înceteze sau să fie modificat decât în cazurile prevăzute de lege;

b) să beneficieze de condiţii corespunzătoare de muncă, de protecţia muncii, de indemnizaţie de asigurări sociale în cazul pierderii temporare a capacităţii de muncă, de pensie şi de alte drepturi de asigurări sociale prevăzute de lege;

c) să primească pentru activitatea depusă drepturile salariale stabilite potrivit legii, în raport cu pregătirea profesională, activitatea depusă şi importanta acesteia;

d) să se asocieze în condiţiile legii, în sindicate sau organizaţii profesionale având ca scop reprezentarea intereselor profesionale, promovarea pregătirii profesionale;

e) să-si exercite în condiţiile legii, dreptul la grevă;

f) să li se asigure repaus săptămânal şi concediu de odihnă anual plătit, în condiţiile legii;

g) să beneficieze de concediu de studii sau fără plată, în condiţiile legii;

h) să primească sprijin şi înlesniri pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale;

i) să beneficieze de egalitate de şanse şi tratament conform legii;

Art.41 Obligaţiile personalului ITM Bacău

(1) – Personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău are obligaţia de a respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce îi revin potrivit fişei postului, contractului individual de muncă şi dispoziţiilor date de şefii ierarhici superiori;

(2) Principalele obligaţii ale funcţionarilor publici şi salariaţilor din cadrul inspectoratului sunt:

a) să-si îndeplinească cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu;

b) să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii activităţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău;

c) să respecte normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;

d) să respecte programul de lucru stabilit şi să folosească cu eficientă timpul de muncă. În cazul în care angajatul se află în concediu medical, acesta are obligaţia să anunţe compartimentul resurse umane în timp de 24 de ore de la data ivirii situaţiei nou create;

e) să respecte ordinea şi disciplina la locul de muncă, să manifeste colegialitate şi tolerantă în relaţii cu colegii de serviciu;

f) să execute întocmai şi la timp obligaţiile de serviciu ce le revin şi să cunoască bine lucrările ce le au de executat;

g) să păstreze secretul de serviciu şi confidenţialitate, în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu;

h) să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare îndeplinirii în bune condiţii a sarcinilor ce le revin;

i) să-si perfecţioneze pregătirea profesională, să participe nemijlocit la şedinţele profesionale sau cursurile organizate de inspectorat în acest scop;

j) să respecte normele de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor sau a oricăror altor situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, viata şi integritatea corporală a sa sau a altor persoane - corespunzător funcţiilor exercitate;

k) să furnizeze publicului, în cadrul serviciului informaţiile cerute şi îndrumările necesare rezolvării solicitărilor, să nu primească direct cereri a căror rezolvare intră în competenta lor, să nu intervină pentru rezolvarea acestor cereri ori să nu fie mandatarii unor persoane în ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu atribuţiile lor de serviciu;

l) să respecte regulile de acces în instituţie, să ia măsuri de îndepărtare a oricăror persoane dacă prezenţa acestora ar putea provoca pericol pentru siguranţa sau funcţionarea normală a instituţiei;

m) în cazuri de forţă majoră, au obligaţia să cunoască, să participe şi să asigure realizarea măsurilor de protecţie civilă cuprinse în Regulamentul de organizare a normelor de protecţie civilă;

n) să înştiinţeze şeful ierarhic superior de îndată ce au luat cunoştinţă de existenţa unor greutăţi sau lipsuri;

o) să cunoască conţinutul actelor normative, regulamentelor şi oricăror altor dispoziţii cu caracter normativ în legătură cu atribuţiile şi sarcinile de serviciu precum şi dispoziţiilor conducerii M.M.S.S.F., a A.N.C. şi a Inspecţiei Muncii referitoare la activitatea desfăşurată, conformându-se acestora întocmai;

p) să se abţină în exercitarea atribuţiilor ce îi revin de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu participe la activităţi politice în timpul programului de lucru;

r) să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor stabilite de lege;

s) să prezinte şi să îşi actualizeze declaraţia de avere potrivit legii;

s) să rezolve în termenele stabilite de către superiorii ierarhici, lucrările repartizate;

t) să nu aibă interes material sau de orice altă natură cu angajatorii în exercitarea atribuţiilor;

t) să nu introducă, distribuie şi să nu consume băuturi alcoolice sau substanţe halucinogene în inspectorat.

u) să nu efectueze acte de comerţ în incinta inspectoratului;

v) să respecte întocmai prevederile legale privind circuitul documentelor în instituţie.

(3) în domeniul sănătăţii şi securităţii în munca , personalul ITM Bacău are următoarele obligaţii:

a) Să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare a acestora.

b) Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională.

c) Conform N.G.P.M. şi P.S.I. are obligaţia de a folosi echipamentul de lucru şi protecţie din dotare corespunzător scopului pentru care a fost acordat.

d) Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională.

e) Să înceteze lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă. în această situaţie poate lua în lipsa şefului ierarhic superior măsurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajaţi.

f) Să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la procesul de producţie.

g) Să coopereze cu angajatorul şi/sau angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul său de muncă.

h) Să coopereze cu angajatorul şi/sau angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale.

i) Să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în domeniul protecţiei muncii.

j) Angajaţii nu pot fi implicaţi în nici o situaţie în costurile financiare ale măsurilor de prevenire referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă.

k) Angajaţii şi/sau reprezentanţii lor în domeniu au dreptul să ceară angajatorului să ia măsurile cele mai potrivite şi au dreptul să prezinte acestuia propunerile lor de măsuri pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de accidentare sau îmbolnăvire profesională.

l) Angajatul care, în caz de pericol iminent, părăseşte locul de muncă, nu trebuie să fie supus la nici un prejudiciu din partea angajatorului şi trebuie să fie protejat împotriva oricăror consecinţe nefavorabile şi injuste. Fac excepţie cazurile unor acţiuni nejustificate sau ale unor neglijenţe grave ale angajatului.

 

 

 

CAPITOLUL IV. - NORME DE IGIENĂ ŞI SECURITATE A MUNCII

Art.42. (1) - Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la igiena şi sănătatea în munca sa precum şi a celorlalţi salariaţi.

(2) Pentru desfăşurare activităţii în condiţii de igiena şi sănătate în munca personalul ITM Bacău are următoarele obligaţii:

a) să îşi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de igiena şi sănătate în munca ;

b) sa exploateze , sa păstreze şi să întreţină dotările igienico-sanitare ale instituţiei;

c) să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de îmbolnăvire profesională atât persoana proprie cât şi a colegilor;

(3) Pentru desfăşurare activităţii în condiţii de igiene a muncii conducerea are următoarele obligaţii:

a) să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi angajaţii a prevederilor legale în domeniul igienei muncii;

b) să asigure materialele igienico-sanitare specifice activităţii desfăşurate inclusiv trusa sanitara de prim-ajutor.

Art.43. (1) - În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat va informa de urgentă conducătorul compartimentului din care acesta face parte.

(2) Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi imediat aduse la cunoştinţa conducerii.

(3) Aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu - loc de muncă şi invers.

Art.44. - Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, salariaţii I.T.M. Bacău au următoarele obligaţii:

a) salariaţii răspund pentru respectarea normelor de igienă şi de tehnica securităţii muncii;

b) fumatul este permis numai în locurile special stabilite şi semnalizate corespunzător de către serviciul F.R.U.S.I.A., fără a fi afectată buna desfăşurare a activităţii ITM, fiind interzis cu desăvârşire în birouri;

c) se interzice în incinta instituţiei păstrarea, distribuirea sau vânzarea de substanţe sau medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale;

d) se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii băuturilor alcoolice în instituţie precum şi a oricăror alte produse în scopul comercializării acestora.

 

 

CAPITOLUL V- DISPOZIŢII PRIVIND ACTIVITATEA COMISIILOR CARE FUNCŢIONEAZĂ ÎN CADRUL ITM BACĂU

 

Art.45.- La nivelul ITM Bacău se organizează activitatea de protecţie a muncii şi comitetul de securitate şi sănătate în muncă , a căror componenţă şi atribuţii sunt stabilite prin decizie internă de către inspectorul şef.

Art.46.-La nivelul ITM Bacău funcţionează, potrivit legii , comisia de disciplina cu rolul de a cerceta faptele sesizate ca abateri disciplinare şi de a propune sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici care le-a săvârşit precum şi comisia paritară, cu obiectiv prioritar de participare la stabilirea măsurilor care privesc buna funcţionare a instituţiei , în acest sens propunând măsuri concrete de eficientizare a activităţii instituţiei cu obiectivele stabilite de lege.

Art.47.- De asemenea , la nivelul ITM Bacău funcţionează comisia de achiziţii publice numită prin decizia inspectorului şef , cu atribuţii specifice în materie de aplicarea legalităţii în materie de achiziţii de bunuri şi servicii necesare activităţii proprii instituţiei.

 

 

 

CAPITOLUL VI - DISCIPLINA MUNCII ŞI RĂSPUNDEREA
DISCIPLINAR
Ă (SANCŢIUNI)

Art.48 - (1) Orice acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către personalul inspectoratului, prin care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională şi civică prevăzută de lege, regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, constituie abatere disciplinată şi se sancţionează conform prevederilor prezentului regulament.

(2)Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor

b) neglijenta repetată în rezolvarea lucrărilor

c) desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fisa postului în timpul orelor de program sau efectuarea de intervenţii pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal sau care nu intră în competenta de soluţionare;

d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu;

e) solicitarea sau primirea de cadouri în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, al furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să dăuneze activităţii instituţiei;

f) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu;

g) părăsirea instituţiei în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea şefilor ierarhici;

i) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice din care face parte;

j) exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat, în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;

k) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege;

l) orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament sau lege specială;

Art.49. - În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică personalului sunt:

a) mustrarea sau avertismentul scris;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioadă de până la 3 luni, pentru funcţiile publice;

c) suspendarea dreptului de avansare în grade de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţie publică pe o perioadă de 1 – 3 ani.

d) suspendarea contractului de muncă pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;

e) trecerea corespunzătoare într-o funcţie publică inferioară pe o perioadă de până la 1 an şi diminuarea corespunzătoare a salariului;

f) retrogradarea în funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea pe o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile.

g) reducerea salariului de bază pe o durată de 1 – 3 luni cu 5 – 10%, pentru personalul contractual;

h) destituirea din funcţia publică;

j) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art.50. Constatarea, cercetarea, aplicarea şi contestarea sancţiunilor disciplinare se face, potrivit prevederilor Legii 188/1999, modificată, ale HG 1210/2003 pentru funcţionarii publici, iar pentru personalul contractual, în conformitate cu prevederile Codului Muncii (L.53/2003).

Art.51. - Răspunderea materială, contravenţională şi penală a personalului I.T.M. Bacău, se face conform legislaţiei în vigoare.

 

 

 

CAPITOLUL VII.-PROTECŢIA PERSONALULUI ITM BACĂU REFERITOARE LA INCALCAREA UNOR LEGI

Art.52.- . Personalul din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Bacău poate avertiza în interes public printr-o sesizare făcută cu bună credinţă cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi transparenţei.

Art.53.- Principiile care guvernează protecţia avertizării în interes public sunt următoarele:

a) principiul legalităţii, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi prevăzute mai sus au obligaţia de a respecta drepturile şi libertăţile cetăţenilor, normele procedurale, libera concurenta şi tratamentul egal acordat beneficiarilor serviciilor publice, potrivit legii;

b) principiul supremaţiei interesului public, conform căruia, în înţelesul prezentei legi, ordinea de drept, integritatea, imparţialitatea şi eficienta autorităţilor publice şi instituţiilor publice, precum şi a celorlalte unităţi mai sus enumerate sunt ocrotite şi promovate de lege;

c) principiul responsabilităţii, conform căruia orice persoana care semnalează încălcări ale legii este datoare sa susţină reclamaţia cu date sau indicii privind fapta săvârşită;

d) principiul nesancţionării abuzive, conform căruia nu pot fi sancţionate persoanele care reclama ori sesizează încălcări ale legii, direct sau indirect, prin aplicarea unei sancţiuni inechitabile şi mai severe pentru alte abateri disciplinare. În cazul avertizării în interes public, nu sunt aplicabile normele deontologice sau profesionale de natura sa împiedice avertizarea în interes public;

e) principiul bunei administrări, conform căruia autorităţile publice, instituţiile publice şi celelalte unităţi prevăzute mai sus sunt datoare sa îşi desfăşoare activitatea în realizarea interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, în condiţii de eficienta, eficacitate şi economicitate a folosirii resurselor;

f) principiul bunei conduite, conform căruia este ocrotit şi încurajat actul de avertizare în interes public cu privire la aspectele de integritate publica şi buna administrare, cu scopul de a spori capacitatea administrativă şi prestigiul autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute mai sus;

g) principiul echilibrului, conform căruia nici o persoana nu se poate prevala de prevederile prezentei legi pentru a diminua sancţiunea administrativă sau disciplinară pentru o fapta a sa mai grava;

h) principiul bunei-credinţe, conform căruia este ocrotită persoana încadrata într-o autoritate publica, instituţie publica sau în alta unitate bugetară dintre cele prevăzute, care a făcut o sesizare, convinsa fiind de realitatea stării de fapt sau ca fapta constituie o încălcare a legii.

Art.54.- Avertizarea în interes public se refera la:

a) infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiuni în legătura directa cu infracţiunile de corupţie, infracţiunile de fals şi infracţiunile de serviciu sau în legătura cu serviciul;

b) infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene;

c) practici sau tratamente preferenţiale ori discriminatorii în exercitarea atribuţiilor autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, administraţiei publice locale, aparatului Parlamentului, aparatului de lucru al Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Guvernului, autorităţilor administrative autonome, instituţiilor publice de cultura, educaţie, sănătate şi asistenta socială, companiilor naţionale, regiilor autonome de interes naţional şi local, precum şi societăţilor naţionale cu capital de stat şi persoanelor numite în consilii ştiinţifice şi consultative, comisii de specialitate şi în alte organe colegiale organizate în structura ori pe lângă autorităţile sau instituţiile publice;

d) încălcarea prevederilor privind incompatibilităţile şi conflictele de interese;

e) folosirea abuzivă a resurselor materiale sau umane;

f) partizanatul politic în exercitarea prerogativelor postului, cu excepţia persoanelor alese sau numite politic;

g) încălcări ale legii în privinţa accesului la informaţii şi a transparenţei decizionale;

h) încălcarea prevederilor legale privind achiziţiile publice şi finanţările nerambursabile;

i) incompetenta sau neglijenţa în serviciu;

j) evaluări neobiective ale personalului în procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare şi eliberare din funcţie;

k) încălcări ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea legii;

l) emiterea de acte administrative sau de alta natura care servesc interese de grup sau clientelare;

m) administrarea defectuoasă sau frauduloasă a patrimoniului public şi privat al autorităţilor publice, instituţiilor publice şi al celorlalte unităţi prevăzute la lit. c;

n) încălcarea altor dispoziţii legale care impun respectarea principiului bunei administrări şi cel al ocrotirii interesului public.

Art.55.- Sesizarea privind încălcarea legii sau a normelor deontologice şi profesionale, poate fi făcuta, alternativ sau cumulativ :

a) şefului ierarhic al persoanei care a încălcat prevederile legale;

b) conducătorului autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţii bugetare din care face parte persoana care a încălcat prevederile legale, sau în care se semnalează practica ilegala, chiar dacă nu se poate identifica exact făptuitorul;

c) comisiilor de disciplina sau altor organisme similare din cadrul autorităţii publice, instituţiei publice sau al unităţilor menţionate mai sus, din care face parte persoana care a încălcat legea;

d) organelor judiciare;

e) organelor însărcinate cu constatarea şi cercetarea conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor;

f) comisiilor parlamentare;

g) mass-media;

h) organizaţiilor profesionale, sindicale sau patronale;

i) organizaţiilor neguvernamentale.

Art.56.- În fata comisiei de disciplină sau a altor organe similare, cei care formulează o avertizare în interes public beneficiază de protecţie după cum urmează:

a) avertizorii în interes public beneficiază de prezumţia de buna-credinţa, până la proba contrară;

b) la cererea avertizorului cercetat disciplinar ca urmare a unui act de avertizare, comisiile de disciplină sau alte organisme similare din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau al altor unităţi au obligaţia de a invita presa şi un reprezentant al sindicatului sau al asociaţiei profesionale. Anunţul se face prin comunicat pe pagina de Internet a autorităţii publice, instituţiei publice sau a unităţii bugetare, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei, sub sancţiunea nulităţii raportului şi a sancţiunii disciplinare aplicate.

Art.57.- În situaţia în care cel reclamat prin avertizarea în interes public este şef ierarhic, direct sau indirect, ori are atribuţii de control, inspecţie şi evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protecţia avertizorului, ascunzându-i identitatea.

Art.58.- În cazul avertizărilor în interes public, prevăzute la art. 52 lit. a) şi b), se vor aplica din oficiu prevederile art. 12 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor.

 

 

 

CAPITOLUL VIII. - RECOMPENSE

Art.59.- Personalul I.T.M. Bacău care îşi îndeplineşte la timp şi în bune condiţii atribuţiile şi sarcinile ce le revin şi au o conduită ireproşabilă, pot fi recompensaţi în condiţiile prevăzute de lege.

Art.60.-- Activitatea profesională a personalului contractual sau numit din cadrul I.T.M. Bacău, se apreciază anual conform legislaţiei în vigoare.

Art.61. –Personalul ITM beneficiază de stimulente băneşti acordate în condiţiile actelor normative specifice .

 

 

 

CAPITOLUL IX. - DISPOZITII FINALE

Art.62. - Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare privind organizarea muncii, drepturile şi obligaţiile părţilor, igiena şi securitatea muncii, disciplina muncii şi răspunderea disciplinară, civilă şi penală.

Art.63. - Prezentul regulament a fost aprobat de comisia paritară din cadrul ITM Bacău şi intră în vigoare cu data de 12.09.2005 respectarea lui fiind obligatorie pentru tot personalul Inspectoratului Teritorial de Muncă al judeţului Bacău, indiferent de funcţie. Regulamentul de ordine interioară va fi comunicat prin grija serviciului FRUSIA, şefilor de compartimente cărora le revine sarcina de a-l aduce la cunoştinţa salariaţilor din subordine.